Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 yılı için Tercüman bilirkişi başvuruları
06.10.2022

İLÂN

1-  İlan Konusu :
            Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 05.03.2013 tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
          Söz konusu yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca bilirkişiye müracaat edilecek alanlar Artvin, Arhavi, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza mahkemelerince Komisyonumuza bildirilmiş olup aşağıda belirtilen diller belirlenmiştir.
          Bir yıl boyunca görev alacak tercüman bilirkişilerin listesi ilan metninde belirtilen usul ve esaslara göre Komisyonumuzca düzenlenecek olup, tercüman bilirkişilik yapmak isteyenlerin aşağıda açıklanan şartlar çerçevesinde müracaatları kabul edilecektir.

2-  Bilirkişiliklere İlişkin Alan ve Meslek Dalları :

Aşağıda sıralanan diller  için tercüman bilirkişilik müracaatları kabul edilecektir.

1- Sağır Dilsiz ( İşaret dili )   
2- İngilizce 
3- Fransızca  
4- Almanca  
5- Rusça   
6- Ermenice  
7- Arapça  
8- Farsça  
9- Azerice  
10- Gürcüce  
11- Lazca  
12- Hemşince 
13- Kazakistan dili 
14- Özbekçe 
15- İngilizce dili ile sağır ve dilsizler için işaret dili 

3- Listeye kabul şartları (Yönetmeliğin 6. maddesine göre)
Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,                        
b) Başvuru tarihindre fiili ehliyetine sahip olması, 
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, 
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, 
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, 
f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi, 
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
gerekir.


4-  Başvuru usulü (Yönetmeliğin 7. maddesine göre)
1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin 31 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurmaları, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.  

2- Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.


5-  Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler (Yönetmeliğin 8. maddesine göre)
1)Başvuru dilekçesine ( fotoğraf yapıştırılmış ), (https://artvin.adalet.gov.tr/adresinden temin edilebilir )  başvuru sahibinin;
a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,  
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,  
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
d) Mezun durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.
NOT: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve İBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.            
                                                                                                                   
6-  Başvuruların değerlendirilmesi (Yönetmeliğin 9. maddesine göre)

1)  Başvuralar, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. 
                   
 2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2022 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 nci maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Reddine ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur. 

3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.  

7-  Yemin (Yönetmeliğin 10. maddesine göre)

Listeye kabul edilenlere, komisyonumuzca Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Artvin Adalet Sarayı Konferans salonunda yemin ettirilecektir.
İlgili gerçek ve tüzel kişilere ilan olunur. 05.10.2022

ONAYLI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN
 

Adres

Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Caddesi Dış Kapı No 27/A Merkez / ARTVİN

Telefon

0466 212 2306

Faks : 0466 212 6909

E-Posta

artvincbsisaretadalet.gov.tr